Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy

CGH Group S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy

adres: ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295464
kapitał zakładowy, w pełni opłacony, 595.238,10 złotych
NIP 527-256-11-98


Informacja Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na 13.02.2020 r.

Plik pdf do pobrania CGH Group zwołanie NWZ